MEDIACJE

„Przeszłości nie da się zmienić, ale przyszłość (…) jest pełna nieskończonych możliwości…”


/Trudi Canavan/

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU MEDIACYJNYM W SPRAWACH RODZINNYCH, O ROZWÓD I SEPARACJĘ

                              

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub sporu, z pomocą  bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Tematy omawiane w toku mediacji zależą od woli jej uczestników. Przedmiotem uzgodnień mogą być sprawy dotyczące: pojednania małżonków, ustalenia warunków rozstania, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, a także sprawy majątkowe i mieszkaniowe. W sposób ugodowy można też uregulować np. wydanie paszportu,  wybór kierunku edukacji dziecka, kontakty z dalszą rodziną lub zarząd majątkiem dziecka.

  Korzyści z mediacji
 • Mediacja umożliwia stronom samodzielne zdecydowanie o tym jak chcą ułożyć relacje między rodzicami a dzieckiem po rozstaniu.
 • Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej osoby, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.
  Jak sprawa trafia do mediacji?
 • Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu (na wniosek stron) albo po wszczęciu postępowania - na podstawie postanowienia sądu.
 • W każdym wypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron.
 • Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego.
  Kto decyduje o wyborze mediatora?
 • Mediatora wspólnie wybierają strony albo wyznacza go sąd, biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności osoby z listy stałych mediatorów.
  Jak długo może trwać mediacja?
 • Postępowanie mediacyjne, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu nie powinno trwać dłużej niż 3 miesiące, jednak na zgodny wniosek lub z innych ważnych powodów stron mediacja może zostać przedłużona, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy.
  Jak przebiega mediacja?
 • Po otrzymaniu postanowienia sądu, mediator kontaktuje się ze stronami, ustalając termin i wskazując miejsce spotkania.
 • Mediator wyjaśnia zasady i przebieg postępowania mediacyjnego oraz pyta, czy strony wyrażają zgodę na mediację.
 • Mediacja jest rozmową stron w obecności mediatora. Mogą się także odbywać indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron.
 • Strony mogą zrezygnować z udziału w mediacji.
 • Mediacja jest poufna. Mediator nie może udostępniać informacji z mediacji osobom trzecim. Protokół z mediacji nie zawiera żadnych ocen ani stanowisk stron.
 • Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go
  z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.
  W jaki sposób może zakończyć się mediacja?
 • Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony.
 • W sprawie rozwodowej i o separację mediacja może zakończyć się pojednaniem lub porozumieniem Małżonków, bądź wypracowaniem zgodnych stanowisk procesowych. Stanowią one podstawę dla rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.
 • Mediator doręcza stronom odpis protokołu.
 • Mediator przekazuje sądowi protokół oraz ugodę, o ile została zawarta.
 • Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie.
 • Sąd nie zatwierdzi ugody jeśli jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.
 • Jeśli ugoda której nadano klauzulę wykonalności nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej.
 • W przypadku braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.
  Ile kosztuje mediacja?
 • Koszty mediacji ponoszą strony. Są one zazwyczaj ponoszone po połowie, chyba że strony ustalą inny sposób rozliczeń.
 • Strona może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów mediacji
 • W postępowaniu mediacyjnym ze skierowania sądu wysokość wynagrodzenia mediatora w sporach niemajątkowych wynosi 60 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde następne posiedzenie - 25 zł.

Jeśli postępowanie dotyczy spraw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1 % wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1.000 zł). Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji, w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 50 zł za posiedzenie. Do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.

 • Niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów wywołanych oczywiście nieuzasadnioną odmową udziału w mediacji.
 • Jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej
 • Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie procesu (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej
 • W sprawie o rozwód lub separację, jeżeli dojdzie do pojednania się stron przed sądem I instancji i cofnięcia pozwu, strona otrzymuje zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. Jeżeli pojednanie się stron nastąpiło przed zakończeniem postępowania przed sądem II instancji, strona otrzymuje zwrot 50% uiszczonej opłaty od apelacji.
 • W przypadku mediacji pozasądowej wysokość wynagrodzenia mediatora wynika z cennika ośrodka mediacyjnego lub strony uzgadniają je razem z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.
 

Żródło: https://bielsko-biala.so.gov.pl/mediatorzy,m,mg,3,37