KLAUZULA INFORMACYJNA

(Klauzula Informacyjna wynikająca z  art. 13 RODO)

Szanowni Państwo!

Ochrona danych osobowych jest dla naszej firmy elementem wiarygodności, budującym zaufanie naszych klientów. Od 25 maja 2018 r. nasza firma:

BIURO USŁUG TURYSTYCZNO-SZKOLENIOWYCH "CEDRON" JOANNA HABICIAK, przestrzega zasad określonych w RODO.

CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO. Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: BIURO USŁUG TURYSTYCZNO-SZKOLENIOWYCH "CEDRON" reprezentowane przez: JOANNA HABICIAK

Nasze dane kontaktowe: kontakt@cedron.eu

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy o usługi, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”, a jeżeli przekażecie nam Państwo swoje dane wrażliwe, będziemy je przetwarzać  na podstawie art. 9 ust.1 , pkt b,c,h
 • wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa albo przez okres niezbędny do realizacji celu jakiemu mają służyć, jednak nie dłużej niż przez okres 10 lat. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas trwania umowy,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, skarbowe
 • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 • czas do momentu wycofania zgody,jeżeli została wyrażona.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
 • przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE ?

Państwa dane możemy przekazać – osobom upoważnionym przez Administratora danych, np :

 • dostawcy poczty elektronicznej
 • upoważniony przez Administratora informatyk oraz prawnik( wszyscy związani bezterminową klauzulą poufności w przetwarzaniu danych lub tajemnicą zawodową)
 • Podmioty, które współpracują z Administratorem w zakresie realizacji zawartej umowy /hotele, firmy przewozowe, ubezpieczeniowe, cateringowe oraz podmioty, które będą realizowały usługi w imieniu i na rzecz Administratora.
 • Podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie obsługi finansowo księgowej, teleinformatycznej technicznej,, świadczące usługi w zakresie doręczania korespondencji, podmioty prawne i windykacyjne.

PROFILOWANIE

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawie ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej:wysyłając wiadomość z potwierdzeniem odbioru na adres: kontakt@cedron.eu

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.