MEDIACJE
MEDIACJE

Pozasądowy sposób rozwiązywania konfliktówMediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu,
w której strony konfliktu lub sporu, z pomocą bezstronnego
i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia.


Jest pomocna we wszelkich problemach i sporach między ludźmi. Prowadzona jest zarówno w sprawach sądowych, jak i prywatnych – zgłoszona przez strony, które nie radzą sobie już z problemami i konfliktami.
Między innymi w sporach rodzinnych, cywilnych, pracowniczych, rówieśniczych, sąsiedzkich, gospodarczych, szkolnych, oświatowych, karnych, w sprawach nieletnich.
Efektem mediacji jest rozwiązanie przyjęte przez obie strony konfliktu

(tzw. „wygrana – wygrana” OBIE STRONY WYGRYWAJĄ).

Idea, która przyświeca mediacji to przede wszystkim budowanie świadomości społecznej, że istnieje inna, alternatywna metoda rozwiązywania sporów, bez konieczności angażowania organów wymiaru sprawiedliwości.

Mediacja polega więc na wypracowaniu przez strony ugodowego wariantu rozwiązania konfliktu. Tym samym wpływa na odciążenie i usprawnienie działania sądownictwa na terenie naszego kraju. Mediator, w odróżnieniu od doradcy, nie przedstawia propozycji rozwiązania ani nie wyraża własnej opinii. To skonfliktowani uczestnicy procesu mediacji odnajdują odpowiednie dla siebie rozwiązanie.

ZASADY MEDIACJI
  • Dobrowolność - decyzja o przystąpieniu do udziału w mediacji, jego kontynuowaniu oraz podpisaniu ugody zawsze należy do stron. Zasada dobrowolności mediacji ma zastosowanie również w przypadku kierowania sprawy do mediacji przez Sąd.
  • Poufność - mediator jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskał w toku prowadzenia mediacji. Mediator nie może być również powoływany w roli świadka co do okoliczności, o jakich dowiedział się w trakcie mediacji. Z tego obowiązku Mediatora mogą zwolnić jedynie same strony. Zasada poufności mediacji obliguje również strony do zachowania tajemnicy. Strony nie mogą powoływać się na to, czego dowiedziały się podczas mediacji.
  • Bezstronność - zadaniem mediatora jest utrzymanie równowagi pomiędzy stronami, tak aby umożliwić wypracowanie rozwiązania, które będzie w odpowiadać potrzebom i interesom wszystkich uczestników mediacji. Mediator nie zajmuje stanowiska i nie przychyla się do racji żadnej ze stron.
  • Neutralność - rolą mediatora jest stworzenie warunków sprzyjających szczerej i konstruktywnej rozmowie. Mediator nie narzuca swoich rozwiązań, a jedynie wspiera swobodną wymianę poglądów, precyzuje wypowiedzi i pomaga wypracować rozwiązanie, które będzie odzwierciedleniem faktycznej woli stron. Nie ma on interesu w przyjęciu przez strony jakichkolwiek postanowień ugodowych.
ZALETY MEDIACJI

Korzyści płynące z mediacji różnią się w zależności od rodzaju mediacji (mediacji cywilnej, gospodarczej, rodzinnej czy karnej). Można jednak wskazać pewne, uniwersalne zalety mediacji.

  • Realny wpływ stron mediacji na treść ugody - mediacja, w przeciwieństwie do postępowania sądowego, daje możliwość elastycznego kształtowania swojej sytuacji przez strony.
  • Szybkość mediacji - postępowanie mediacyjne, dzięki swojej elastyczności jest zdecydowanie krótsze niż postępowanie sądowe. Czas trwania mediacji uzależniony jest wyłącznie od woli i zaangażowania stron. Dni i godziny mediacji ustalane są indywidualnie.
  • Oszczędność kosztów - koszty mediacji są zazwyczaj dużo niższe niż koszty postępowania sądowego. Zaletą mediacji jest to, że o wysokości opłaty mediacyjnej dowiadujemy się przed rozpoczęciem postępowania mediacyjnego, a więc w jej trakcie nie zostaniemy zaskoczeni dodatkowymi kosztami. Dodatkowym atutem jest to, że zawarcie ugody w toku postępowania sądowego powoduje zwrot ¾ opłaty sądowej od pozwu.
  • Mediacja umożliwia utrzymanie relacji łączących strony - jest to bardzo istotne w przypadku, gdy strony łączą trwałe relacje (np. rodzinne). W przypadku mediacji cywilnych lub gospodarczych, mediacja jest szansą na utrzymanie lub wznowienie kontaktów biznesowych pomiędzy skonfliktowanymi stronami. Mediacja pozwala zmniejszyć bariery komunikacyjne między stronami.
  • Poufność mediacji - przebieg mediacji, uzgodnienia, propozycje ugodowe oraz wszelkie informacje związane z mediacją są objęte tajemnicą. Mediator musi zachować w tajemnicy wszystko, czego dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji. Jedynie Strony mają możliwość zwolnienia go z tego obowiązku.
  • Odformalizowany charakter mediacji - strony mogą swobodnie dostosowywać przebieg mediacji do swoich potrzeb, co nigdy nie będzie osiągalne przy postępowaniu sądowym. Mediacja umożliwia nieskrepowaną wymianę poglądów, a przede wszystkim elastyczne wypracowanie propozycji ugodowych. Postępowanie mediacyjne umożliwia tworzenie rozwiązań, które w pełni wyrażą wolę stron.

*(Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone zostały przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 26 czerwca 2006).

 

Więcej informacji na stronie internetowej

To, że nasza sprawa już toczy się przed sądem nie oznacza, że nie może być ona zakończona w postępowaniu mediacyjnym.

 

Gdy sprawa nie została jeszcze skierowana na drogę postępowania sądowego, strony mogą same wyjść z inicjatywą rozwiązania sporu
w drodze mediacji.